Spring Break 3/6/17 - 3/12/17
Day  FRIDAY SATURDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
Date 3/3/17 3/4/17 3/5/17 3/6/17 3/7/17 3/8/17 3/9/17 3/10/17 3/11/17 3/12/17
                     
Building Hours 7A-8P 7A-8P 9A-8P 7A-8P 7A-8P 7A-8P 7A-8P 7A-8P 7A-8P 9A-12M
   Welcome Center 8A-8P 8A-8P 9A-8P 8A-8P 8A-8P 8A-8P 8A-8P 8A-8P 8A-8P 9A-12M
                     
Food Services:                    
   Biggby Coffee 7A-6P 7A-6P 9A-6P 7A-1P 7A-1P 7A-1P 7A-1P 7A - 1P 7A-8P 9A-12M
    MSU Dairy Store CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED
   Serrano's * 11A-3P CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED
   Union Deli * 11A-3P CLOSED CLOSED 11A-2P 11A-2P 11A-2P 11A-2P 11A-2P CLOSED CLOSED
   Union Pizzeria * 11A-3P CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED
* Late Night Dining CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED 8P-12M
                     
Retail:                    
   Spartan Spirit 9A-7P 10A-5P 12N-5P 10A-5P 10A-5P 10A-5P 10A-5P 10A - 5P 10A - 5P 12N - 5P
   Sparty's Express 7A-8P 9A-8P 9A-8P 7A-8P 7A-8P 7A-8P 7A-8P 7A-8P 9A-8P 9A-12M
                     
Activities:                    
   Spartan Lanes CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED
                     
Services:                    
   Engagement Center 8A - 5P CLOSED CLOSED 8A-5P 8A-5P 8A-5P 8A-5P 8A-5P CLOSED 6P-9:30P
   EC Advising 8:30A-5P CLOSED CLOSED 8:30A-5P 8:30A-5P 8:30A-5P 8:30A-5P 8:30A-5P CLOSED CLOSED
   EC Computer Lab 7A-8P 7A-8P 9A-8P 7A-8P 7A-8P 7A-8P 7A-8P 7A-8P 7A-8P 7A-8P
   MSUFCU 9A-6P 9A-3P CLOSED 9A-5:30P 9A-5:30P 9A-5:30P 9A-5:30P 9A-6P 9A-3P CLOSED
   Mosaic MCC 9A-5P CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED
   Post Office 8A-5:30P 8A-12N CLOSED 8A-5:30P 8A-5:30P 8A-5:30P 8A-5:30P 8A-5:30P 8A-12N CLOSED
   Student Media Center CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED
Michigan State University Wordmark